Oferim serveis legals a empreses i particulars

Dret Civil

-Expedients de domini

-Incapacitacions

-Herències

-Donacions

-Legítimes

-Compraventes

-Arres

-Permutes

-Arbitratges

-Associacions i Fundacions

-Redacció de contractes

-Arrendaments urbans

-Contractes d' arrendament

-Desnonaments

-Ressolucions de contractes

-Reclamacions

-Propietat horitzontal

-Procediments judiciales relacionats amb totes aquestes matèries

 

Dret Bancàri

Degut a la nostra especialització històrica tenim especial dedicació en temes relacionats amb les entitats de crèdit. Entre altres:

 

-Responsabilitat bancària por indegut assessorament o gestió de les inversions 

-Anulació de contractes bancàri: participacions preferents, obligacions subordinades, bons convertibles, hipoteques multidivisa, swaps, estructurats, permutes de tipos d' interès, gestió de riscos financers.

- Reclamació de clàusules hipotecàries indegudes

- Refinanciacions de deute i/o dacions en pagament

Dret Mercantil

- Constitució de societats mercantils, privades i civils

- Concursos de creditors

- Disolució i liquidació de tot tipus de societats

- Fusions d' empreses, escisions i cessions globals d' actiu i passiu

-Transformació de societats i modificacions estatutàries

- Redacció de tota classe d'actes 

- Reclamacions de caràcter mercantil

 

Dret Matrimonial

- Separacions

- Divorcis

- Parelles de fet

- Violència de gènere

- Procediments judicials

Dret Penal

-Denúncies

-Querelles

-Delictes societàris

-Estafes i altres delictes

-Delictes relacionats amb el Dret de familia 

-Procediments penals generals i especials

Dret Urbanístic

-Expropiacions forçosses

-Gestió Urbanística

-Urbanitzacions

-Juntes de compensació

-Procediments contenciosos administratius

Dret Laboral

-Assessorament de contractes

-Acomiadaments

-Negociacions referents als contractes...